شهیدان پالایشگاه

تاریخ تولد: 1 فروردین ماه 1323
تاریخ شهادت: 5 آبان ماه 1359
تاریخ تولد: 19 آذر ماه 1332
تاریخ شهادت: 27 مهرماه 1359
تاریخ تولد: 7 تیرماه 1334
تاریخ شهادت: 28 مرداد ماه 1357
تاریخ تولد: 1 آبانماه 1336
تاریخ شهادت: 1 آبانماه 1336
تاریخ تولد: 29 دی ماه 1323
تاریخ شهادت: 19 مهر ماه 1359
تاریخ تولد: 1 بهمن ماه 1302
تاریخ شهادت: 28 خرداد ماه 1363
تاریخ تولد: 20 شهریور 1339
تاریخ شهادت: 26 مهر ماه 1362
تاریخ تولد: 30 آذر ماه 1339
تاریخ شهادت: 5 فروردین 1361