محمد رایگان

تاریخ تولد: 7 تیرماه 1334
تاریخ شهادت: 28 مرداد ماه 1357

وی در فاجعه آتش سوزی سینما رکس به فیض شهادت نائل گردید