# عنوان
1 دفترچه شماره 1 :فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران - پیمانکاران (Word)
2 دفترچه شماره 1 :فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران - پیمانکاران
3 دفترچه شماره 2 : فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران - ( سازندگان / فروشندگان ) (Word)
4 دفترچه شماره 2 : فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران - ( سازندگان / فروشندگان )
5 دفترچه شماره 3 : فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران - پیمانکاران E.P.C ( قراردهای طراحی،خرید،ساخت،بهره برداری) (Word)
6 دفترچه شماره 3 : فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران - پیمانکاران E.P.C ( قراردهای طراحی،خرید،ساخت،بهره برداری)
7 دفترچه شماره 4 : فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران - مشاوران ( استفاده از خدمات مشاوره ) (Word)
8 دفترچه شماره 4 : فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران - مشاوران ( استفاده از خدمات مشاوره )
9 دريافت فرم غير سازندگان داخلي
10 Foreign Non-Manufacturer Questionnaire
11 Foreign Manufacturer Questionnaire