غریدل شیرازی

تاریخ تولد: 1 بهمن ماه 1302
تاریخ شهادت: 28 خرداد ماه 1363

وی در تاریخ 4/5/1360 بعلت اصابت ترکش خمپاره به ناحیه کمرشان جانباز قطع نخاع شدند و در سال 1363 به فیض شهادت نائل گردید