صفرعلی سنقرزاده

تاریخ تولد: 29 دی ماه 1323
تاریخ شهادت: 19 مهر ماه 1359