معرفی واحدها

Block title
Block content

شامل بخش‌های [کنتـرل کیفیت مشتمل بر آزمایشگاه‌های سرویس گـاز، سـوخت مـوتـور، کیفـیت خـوراک و محصـولات میــانی و محصـولات نهـایی]

آزمایشگاه تجزیه [مشتمل بر آزمایشگاه‌های تجزیه، محلول‌سازی و تجزیه دستگاهی–کنترل کیفیت آب آشامیدنی، صنعتی و مواد شیمیایی خریداری شده]

  • نیروگاه‌های تولید برق شماره یک، شماره 2 و شماره 3 با توان 250 مگاوات برق 
  • تلمبه‌خانه‌های آب خام به تعداد 3 تلمبه‌خانه با ظرفیت اسمی 30/000 مترمکعب در ساعت 
  • واحدهای زلال‌سازی آب با ظرفیت 10/000 مترمکعب در ساعت