فرآخوان ها

Block title
Block content
يكشنبه 25 فروردين 1398
بازدید: 1152

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 96/96 و مناقصه شماره 82/97 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

سه شنبه 20 فروردين 1398
بازدید: 659

شرکت پالايش نفت آبادان در نظر دارد برخی اقلام ضایعات خودرا را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مزایده عمومي به فروش برساند: ...

نوع فرآخوان: مزایده

فعال

سه شنبه 20 فروردين 1398
بازدید: 874

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 70/97 و مناقصه شماره 77/97 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

سه شنبه 21 اسفند 1397
بازدید: 965
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 51/97 و 75/97 و 79/97 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

آرشیو شده

چهارشنبه 15 اسفند 1397
بازدید: 1185

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

چهارشنبه 8 اسفند 1397
بازدید: 1144

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه های شماره 32/96 و 8/97 و مناقصه شماره 74/97 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

چهارشنبه 8 اسفند 1397
بازدید: 1044

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

چهارشنبه 8 اسفند 1397
بازدید: 839
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 47/96 و 71/97 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

چهارشنبه 8 اسفند 1397
بازدید: 795

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه های شماره 76/96 و 63/97 و مناقصه شماره 61/97 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

شنبه 4 اسفند 1397
بازدید: 925

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال