مناقصه محدود 17/00

Block title
Block content
موضوع مناقصه: ارائه خدمات تامین ماشین آلات جهت تعمیرات اساسی واحد تقطیر 75 مدت ارائه خدمات: یک ماه شمسی مبلغ برآورد پایه: 34/339/666/704 ریال مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار: 1/717/000/000 ریال

عطف به ابلاغ مصوبه 9432/1400_43788 بررسی صلاحیت شرکتهای زیر مورد تایید و کسب امتیاز لازم گردیدند

1- یگانه نورد صنعت خوزستان

2-آبادان مشتاق

3- نسیم پاک آبادان

4- خدماتی راه بستر آبادان

5- دژپاد آبادان

6-کاج گستر اروند

نوع فرآخوان: یک مرحله ای
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: شنبه 10 مهر 1400
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 10 مهر 1400
چاپ شده در روزنامه: سایت شرکت پالایش نفت آبادان
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title