ارزیابی کیفی مناقصه محدود شماره 00/25

Block title
Block content
موضوع مناقصه :تهیه و تامین یکدستگاه بارج جرثقیل دار در بندر صادراتی ماهشهر مدت اجرای مناقصه : 9 ماه شمسی مبلغ برآورد : 15/172/558/200 ریال تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 759/000/000 ریال می باشد

عطف به ابلاغ مصوبه  43789-9384/1400 بررسی صلاحیت شرکتهای زیر مورد تایید و کسب امتیاز لازم گردیدند

ارمغان شاهکار آبادان 

آبادان مشتاق

نسیم پاک آبادان

یگانه نورد صنعت خوزستان

نخل آفرین خوزستان

عدالت کار آبادان

ثمین صنعت فردان

پیشتازان حماسه آبادان

مهتاب دشت آبادان

اروند امید آبادان

کاج گستر اروند

راه بستر آبادان

 

نوع فرآخوان: یک مرحله ای
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: شنبه 26 تير 1400
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 26 تير 1400
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title