آگهی مناقصات : 99/64_ 00/6_ 00/19

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت شرکت پالایش نفت آبادان به آدرس WWW.ABADAN-REF.IR درج و قابل مشاهده می باشد.
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخوان شماره مناقصه در سامانه ستاد
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده شماره 64/99 (فشرده)
تعمیرات اساسی 7 دستگاه سردخانه بالای صفر رستورانهای مرکزی و کارگاه مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان
آبادان
2 ماه شمسی
077ر314ر704ر9
000ر000ر486
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ 13/4/1400 لغایت 23/4/1400 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت توسط مناقصه گران: مورخ 3/5/1400 ج- تاریخ بازگشایی طبق اعلام در سامانه ستاد
2000092179000084
مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده شماره 6/00
ارائه خدمات تنظیفات و نگهداری فضای سبز در بندرصادراتی ماهشهر
بندرصادراتی ماهشهر
یک سال شمسی
440ر846ر398ر90
000ر000ر520ر4
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ 13/4/1400 لغایت 23/4/1400 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت توسط مناقصه گران: مورخ 3/5/1400 ج- تاریخ بازگشایی طبق اعلام در سامانه ستاد
2000092179000086
مناقصه عمومی شماره 19/00 ( فشرده )
بازسازی مسیرها و راهروهای دسترسی به محوطه مخازن شماره 77-67-52-42 واقع در بندرصادراتی ماهشهر
بندرصادراتی ماهشهر
سه ماه شمسی
608ر793ر813ر5
000ر000ر291
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ 13/4/1400 لغایت 23/4/1400 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت توسط مناقصه گران: مورخ 3/5/1400 ج- تاریخ بازگشایی طبق اعلام در سامانه ستاد
2000092179000123

- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس صدرالاشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است، (عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود)
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  علاوه بر بارگذاری اسناد(حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور) و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. لازم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تسلیم نمایند.

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 23 تير 1400
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: يكشنبه 27 تير 1400
چاپ شده در روزنامه: ایام خوزستان- رویداد امروز
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title