مناقصه های شماره 99/80 - 99/81 - 99/83 - 00/04

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت شرکت پالایش نفت آبادان به آدرس WWW.ABADAN-REF.IR درج و قابل مشاهده می باشد.
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخوان شماره مناقصه در سامانه ستاد
مناقصه عمومی یک مرحله ای بصورت فشرده شماره 4/00
ارائه خدمات مورد نیاز جهت پشتیبانی و گروههای تخصصی تعمیرات اضطراری واحد تقطیر 75
آبادان
30روز تقویمی
920ر085ر934ر5
000ر000ر297
الف- زمان اولین انتشار آگهی/ ارسال به صفحه اعلان عمومی: 18/2/1400 ب-مهلت دریافت اسناد: 27/2/1400 ج- مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد: 8/3/1400 ساعت 8 د- زمان بازگشایی پاکت ها: 8/3/1400 ساعت 8:30
2000092179000004
مناقصه عمومی یک مرحله ای 83/99 (فراخوان ارزیابی کیفی)
ارائه خدمات عملیاتی در واحدهای بهره برداری
آبادان
یکسال شمسی
577ر678ر066ر595
000ر000ر602ر14
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 18/2/1400 لغایت 27/2/1400 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 10/3/1400
2000092179000048
مناقصه عمومی یک مرحله ای 80/99 (فراخوان ارزیابی کیفی)
ارائه خدمات راهبری آبدارخانه ها،تنظیفات ادارات،جمع آوری زباله و انباراثاثیه شرکت پالایش نفت آبادان
آبادان
یکسال شمسی
033ر646ر459ر203
000ر000ر770ر6
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 18/2/1400 لغایت 27/2/1400 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 10/3/1400
2000092179000049
مناقصه عمومی یک مرحله ای 81/99 (فراخوان ارزیابی کیفی)
ارائه خدمات حراستی و حفاظتی مورد نیاز در شرکت پالایش نفت آبادان
آبادان
یکسال شمسی
532ر828ر111ر218
000ر000ر063ر7
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 18/2/1400 لغایت 27/2/1400 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 10/3/1400
2000092179000050

- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس صدرالاشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است، (عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود)
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  علاوه بر بارگذاری اسناد(حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور) و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. لازم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تسلیم نمایند.

- اطلاعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پالایشگاه- امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 53080007-061

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: سه شنبه 21 ارديبهشت 1400
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 25 ارديبهشت 1400
چاپ شده در روزنامه: کائنات - ندای رسا
وضعیت فرآخوان: آرشیو شده
سایر اسناد:
Block title