مناقصه شماره 99/31

Block title
Block content
مربوط به تعمیرات اساسی، نصب و راه اندازی WHB) WAEST HEAT BOILER) منطقه 3 شماره مناقصه: 99/31 __ موضوع: تعمیرات اساسی، نصب و راه اندازی WHB) WAEST HEAT BOILER) منطقه 3 __ محل اجرا: آّبادان___ مدت: 75 روز تقویمی ___ مبلغ برآورد پایه (ریال): 10/506/900/423 مبلغ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال): 526/000/000 برنامه زمان بندی مراحل مناقصه: الف- آخرین مهلت خرید اسناد توسط شرکت های دعوت شده: روز: دوشنبه مورخ 1399/06/03 ب: آخرین مهلت ارائه پیشنهاد نرخ: روز: دوشنبه 1399/06/17 ج: تاریخ بازگشایی پیشنهاد نرخ شرکت های دعوت شده: روز چهارشنبه: مورخ 1399/06/19

مربوط به تعمیرات اساسی، نصب و راه اندازی WHB) WAEST HEAT BOILER) منطقه 3 وفق مفاد ابلاغ مصوبه شماره 9150/1399_53065 مورخ 1399/05/25 کمیسیون محترم مناقصات شرکت متبوعه مستدعی است مقرر فرمایید نسبت به درج اسامی شرکت های مدعو( لیست پیوست) و کلیه اطلاعات مناقصه مذبور مندرج در دعوت نامه شماره 1399_55693 مورخ 1399/05/29 ( درج در سوابق) در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات معاونت راهبردی ریاست جمهوری و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی (www.tender.bazresi.ir) اقدام لازم را مبذول فرمایند.

لیست شرکت های مدعو

1- شرکت پویا انرژی تنها ره آورد پارس

2-شرکت اروند تراش آبادان

3-شرکت بخار صنعت آتیه

4-شرکت آبادان مشتاق

5-شرکت خوزستان رسام

6-شرکت یگانه نورد صنعت خوزستان

7-شرکت رامپکو

8- شرکت شباهنگ وحدت

9- شرکت کاج گستر اروند

نوع فرآخوان: یک مرحله ای
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 19 شهريور 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 19 شهريور 1399
چاپ شده در روزنامه: سایت شرکت پالایش نفت آبادان
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title