فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران( عمومی دو مرحله ای) 98/100- 98/93- 99/20- 98/91

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید،
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخوان شماره مناقصه در سامانه ستاد
تجدیدمناقصه شماره 100/98
ترمیم و بازسازی پل های پالایشگاه آبادان
آبادان
6 ماه و 15 روز شمسی
030ر241ر770ر24
000ر000ر239ر1
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ : 10/6/1399 لغایت 22/6/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 8/7/1399
2099092179000021
تجدیدمناقصه شماره 93/98
تهیه ، نصب و راه اندازی اسکوربرد ورزشگاه تختی آبادان
آبادان
6 ماه شمسی
841ر513ر468ر26
000ر500ر323ر1
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ : 10/6/1399 لغایت 22/6/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 8/7/1399
2099092179000022
مناقصه شماره 20/99
ارائه خدمات راهبری و نگهداری و تعمیرات پست ها ، تلمبه خانه ها و مناطق صنعتی در بندر صادراتی ماهشهر
بندر صادراتی ماهشهر
یکسال و 3 روز
974ر971ر528ر14
0000ر000ر727
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ : 10/6/1399 لغایت 22/6/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 8/7/1399
2099092179000023
تجدیدمناقصه شماره 91/98
اجرای عملیات تعمیرات اساسی COLD ROOM واقع در انبارهای قطعات یدکی پالایشگاه
آبادان
4 ماه و 15 روز
840ر520ر756ر6
000ر000ر338
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ : 10/6/1399 لغایت 22/6/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 8/7/1399
2099092179000024

کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی  جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت شرکت پالایش نفت آبادان به آدرس  WWW.ABADAN- REF.IR
درج و قابل مشاهده می باشد.

- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس صدرالاشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و ... مربوطه الزامی است، در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  علاوه بر بارگذاری اسناد(حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور) نسبت به ارسال یک نسخه برابر اصل شده( در دفترخانه اسناد رسمی) اسناد مذکور حداکثر تا 3 روز پس از آخرین مهلت بارگذاری  به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. لازم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تسلیم نمایند.

- اطلاعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پالایشگاه- امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 53264476-061

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: دوشنبه 10 شهريور 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 15 شهريور 1399
چاپ شده در روزنامه: آوای دز _ اسکناس
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title