دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود شماره 13/99

Block title
Block content
باتوجه به اینکه شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد تشریفات مناقصه یاد شده را برگزارنماید.لازم است مناقصه گران به نکات درج شده در " دستور العمل شرکت در مناقصه " ( به شرح مندرج در اسناد مناقصه ) و همچنین موارد مشروحه ذیل به دقت توجه نمایند . سایر اطلاعات و جزئیات طبق اسناد و مدارک مناقصه مذکور می باشد. 1ـ موضوع مناقصه : عبارت است از : " ارائه خدمات روزمره اماکن و منازل سازمانی (سیویل ناحیه شرقی و سرویسهای تعمیرات) " که محدوده و شرایط آن در اسناد مناقصه مشخص شده است. 2ـ خرید اسناد مناقصه : مناقصه گران علاقمند می توانند یک سری کامل از اسناد مناقصه را در مقابل تحویل نقدی مبلغ -/ 000ر600 ریال به خزانه شرکت پالایش نفت آبادان و دریافت رسید خریداری نمایند. مبلغ واریز شده غیر قابل استرداد است . اسناد مناقصه از 8 الی 11 روزهای شنبه تا پنجشنبه ( به جز ایام تعطیل ) برای فروش آماده است. آخرین مهلت دریافت اسناد روز پنج شنبه مورخ 25/4/1399 می باشد. 3ـ نشانی محل فروش اسناد : نشانی محل فروش اسناد : " امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان واقع در مجاورت دروازه اصلی پالایشگاه آبادان " می باشد. 4- تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه شرکت در مناقصه باید حداقل به مدت 90 روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر بوده و مبلغ آن نیز به میزان -/ 000ر000ر675ر1 ریال تعیین گردیده است . توضیح اینکه تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای (الف )، ( ب ) ، ( پ ) ، ( ج ) ، ( چ ) و ( ح ) ماده 4 آئین نامه تضمین معاملات دولتی تهیه و ارائه گردد . ضمناً شماره حساب900100004001124606378700 IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده (بودجه شرکتهای دولتی) شرکت پالایش نفت آبادان جهت واریز نقدی تضمین شرکت در مناقصه، مفتوح می باشد . مضافاً اینکه ضمانت نامه های صادره از پست بانک ایران نیز مورد قبول نمی باشد. 5 ـ اعتبار پیشنهاد : پیشنهاد باید تا 90 روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها ، اعتبار داشته باشد.

6- تاريـخ‌ و محل برگزاري جلسه‌ توجيهي‌ :

 راس ساعـت‌ -/9 صبح روز شنبه  مـورخ‌ 28/4/1399 در محل ساختمـان امـور پيمانهـای شرکت پالایش نفت آبادان خواهد بود. 

(ارائه معـرفي نامه كتبي بمنظورحضور مديـر عامل‌ يا نماينده‌ شركـت‌ در جلسه‌ توجيهـي‌ الزامي‌ است)

7- مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد :

کلیه اسنادمناقصه(اسنادارزیابی کیفی وسایراسنادتحویلی به مناقصه گر)به همراه ضمانت نامه شرکت درمناقصه وپیشنهاد قیمت می بایست حداکثر تا ساعت  -/13 روز سه شنبه مورخ 7/5/1399، به نشانی : آبادان   شرکت پالایش نفت آبادان حاشیه اروند رود - جنب دروازه اصلی پالایشگاه ساختمان امور پیمانها اتاق 13 تحویل نمایند.

پیشنهادهایی که دیرتر از این مهلت تسلیم شود ، دریافت نخواهد گردید.

 

 8 ـ گشایش پیشنهاد :

مناقصه گزار پیشنهاد مناقصه گرانی را که در مرحله ارزیابی کیفی تأیید گردیده اند در حضور نمایندگان ایشان ( مناقصه گرانی که مایل به حضور باشند ) در ساعت 30/15 روز چهار شنبه مورخ 8/5/1399در سالن کنفرانس واقع در طبقه دوم دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان ، باز خواهد کرد.

 

9 ـ حق بررسی :

مناقصه گزار این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مناقصه گر یا واگذاری پیمان ، صحت و سقم اطلاعات فراهم شده از سوی مناقصه گر را بررسی کند ؛ و مناقصه گر با تسلیم پیشنهاد ، این حق بررسی را از سوی مناقصه گزار ، می پذیرد.

 

10- مدت  ارائه خدمات :  4 ماه و مبلغ برآورد پایه بمیزان -/ 919ر061ر493ر33 ريال تعیین گردیده است.

 

 

 

11- کلیه شرایط برگزاری این مناقصه تابع قانون برگزاری مناقصات می باشد.

نوع فرآخوان: یک مرحله ای
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: يكشنبه 5 مرداد 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: يكشنبه 5 مرداد 1399
چاپ شده در روزنامه: سایت شرکت پالایش نفت آبادان
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title