فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران( مناقصه عمومی دومرحله ای) شماره آگهی مناقصات : 98/L/ 10

Block title
Block content
شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF. IR) پس از مطالعه دقیق مشخصات فنی درخواست و شرایط مناقصه مندرج در سایت شرکت پالایش نفت آبادان در صورتیکه توانایی تأمین کالا را داشته باشند نسبت به تکمیل و ارسال فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران(دفترچه شماره 2) و مستندات کپی برابراصل به همراه مدارک مثبته به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان صندوق پستی 111 ارسال دارند. آگهی های مناقصه این شرکت در شبکه WWW.SHANA.IR و وب سایت پالایشگاه آبادان و همچنین پایگاه اطلاع رسانی IETS. MPORG.IR و سامانه نظارت بر مناقصات و دستگاه های اجرائی WWW.TENDER.BAZAREST.IR قابل رؤيت می باشد.
شماره تقاضا:
01-90-9632018/G08
شرح کالا:
LINE PIPE
تعداد اقلام:
1
مبلغ ضمانت نامه به ریال:
000ر250ر390
حداقل امتیاز ارزیابی فنی:
65
ساعات بازگشایی پاکات:
30/16
تاریخ گشایش پاکات:
01/08/1398
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه:
شماره تقاضا:
48-90-9611613/S05
شرح کالا:
MAMBRANE SHIMS FOR COUPLING
تعداد اقلام:
29
مبلغ ضمانت نامه به ریال:
000ر000ر275
حداقل امتیاز ارزیابی فنی:
65
ساعات بازگشایی پاکات:
00/16
تاریخ گشایش پاکات:
21/07/1398
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه:
شماره تقاضا:
48-90-9612347/G16
شرح کالا:
مواد تولید کف(فوم)
تعداد اقلام:
1
مبلغ ضمانت نامه به ریال:
000ر000ر750ر1
حداقل امتیاز ارزیابی فنی:
70
ساعات بازگشایی پاکات:
00/16
تاریخ گشایش پاکات:
24/07/1398
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه:
شماره تقاضا:
48-90-9812020/F
شرح کالا:
کاتالیست واحد کت کراکر2
تعداد اقلام:
1
مبلغ ضمانت نامه به ریال:
000ر143ر638ر12
حداقل امتیاز ارزیابی فنی:
65
ساعات بازگشایی پاکات:
30/16
تاریخ گشایش پاکات:
24/07/1398
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه:

الف : پس از  ارزیابی کیفی و مشخص شدن لیست کوتاه مناقصات مذکور، به شرکتهای تایید شده درخصوص ارسال پاکات الف ب ج تا موعد مقرردرآگهی واسناد مناقصه اطلاع رسانی خواهد شد .

ب : آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه/مناقصات ازسامانه اینترنتی پالایشگاه:  10روزپس ازانتشارآگهی نوبت دوم

ج : آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده  شماره 2 بانضمام اسناد مصدق شده کپی برابراصل موردنیاز : 10روزپس ازآخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه

د : به پیشنهاداتی که پس ازمهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد .

هـ : قیمت تراز شده با توجه به امتیازات فنی ارائه شده توسط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تأثیر محاسبه و ملاک تعیین برنده خواهد شد.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: یک‌شنبه 8 سپتامبر 2019
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 11 سپتامبر 2019
چاپ شده در روزنامه: ایران
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title