فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران( مناقصه عمومی دومرحله ای) شماره آگهی مناقصات : 98/L/ 09

Block title
Block content
شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF. IR) پس از مطالعه دقیق مشخصات فنی درخواست و شرایط مناقصه مندرج در سایت شرکت پالایش نفت آبادان در صورتیکه توانایی تأمین کالا را داشته باشند نسبت به تکمیل و ارسال فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران(دفترچه شماره 2) و مستندات کپی برابراصل به همراه مدارک مثبته به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان صندوق پستی 111 ارسال دارند. آگهی های مناقصه این شرکت در شبکه WWW.SHANA.IR و وب سایت پالایشگاه آبادان و همچنین پایگاه اطلاع رسانی IETS. MPORG.IR و سامانه نظارت بر مناقصات و دستگاه های اجرائی WWW.TENDER.BAZAREST.IR قابل رؤيت می باشد.
شماره تقاضا:
01-90-9631081/P07
شرح کالا:
بالبرینگ
تعداد اقلام:
36
مبلغ ضمانت نامه به ریال:
000ر624ر492
حداقل امتیاز ارزیابی فنی:
65
ساعات بازگشایی پاکات:
45/17
تاریخ گشایش پاکات:
17/07/1398
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه:
شماره تقاضا:
40-90-9822800006/F
شرح کالا:
الکترو موتور پمپ
تعداد اقلام:
1
مبلغ ضمانت نامه به ریال:
000ر000ر700ر1
حداقل امتیاز ارزیابی فنی:
65
ساعات بازگشایی پاکات:
45/17
تاریخ گشایش پاکات:
07/07/1398
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه:
شماره تقاضا:
01-90-9841800001/P06
شرح کالا:
بالابر هیدرولیکی
تعداد اقلام:
1
مبلغ ضمانت نامه به ریال:
000ر000ر250
حداقل امتیاز ارزیابی فنی:
65
ساعات بازگشایی پاکات:
30/16
تاریخ گشایش پاکات:
07/07/1398
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه:
شماره تقاضا:
40-90-9842400018/P09
شرح کالا:
Ultrasonic bath for slurry filter package
تعداد اقلام:
1
مبلغ ضمانت نامه به ریال:
000ر000ر400
حداقل امتیاز ارزیابی فنی:
65
ساعات بازگشایی پاکات:
00/16
تاریخ گشایش پاکات:
07/07/1398
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه:
شماره تقاضا:
40-90-9843500013/P09
شرح کالا:
SENSOR E+D
تعداد اقلام:
3
مبلغ ضمانت نامه به ریال:
000ر000ر228
حداقل امتیاز ارزیابی فنی:
70
ساعات بازگشایی پاکات:
45/16
تاریخ گشایش پاکات:
07/07/1398
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه:
شماره تقاضا:
40-90-9852400010/P09
شرح کالا:
Portable electronic open gauge device ulage -temprature-oil-water-interface detector
تعداد اقلام:
1
مبلغ ضمانت نامه به ریال:
000ر000ر225
حداقل امتیاز ارزیابی فنی:
70
ساعات بازگشایی پاکات:
00/16
تاریخ گشایش پاکات:
17/07/1398
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه:
شماره تقاضا:
48-90-9512257/G08
شرح کالا:
دستگاه تنفسی هوای فشرده
تعداد اقلام:
24
مبلغ ضمانت نامه به ریال:
000ر300ر255
حداقل امتیاز ارزیابی فنی:
70
ساعات بازگشایی پاکات:
00/17
تاریخ گشایش پاکات:
07/07/1398
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه:

الف : پس از  ارزیابی کیفی و مشخص شدن لیست کوتاه مناقصات مذکور، به شرکتهای تایید شده درخصوص ارسال پاکات الف ب ج تا موعد مقرردرآگهی واسناد مناقصه اطلاع رسانی خواهد شد .

ب : آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه/مناقصات ازسامانه اینترنتی پالایشگاه:  10روزپس ازانتشارآگهی نوبت دوم

ج : آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده  شماره 2 بانضمام اسناد مصدق شده کپی برابراصل موردنیاز : 10روزپس ازآخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه

د : به پیشنهاداتی که پس ازمهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد .

هـ : قیمت تراز شده با توجه به امتیازات فنی ارائه شده توسط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تأثیر محاسبه و ملاک تعیین برنده خواهد شد.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: سه‌شنبه 27 اوت 2019
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 31 اوت 2019
چاپ شده در روزنامه: سپهر ایرانیان
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title