تجدید مناقصه شماره 76/97 و مناقصه های شماره 2/98 و 15/98

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 76/97 و مناقصه های شماره 2/98 و 15/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد
شماره تقاضا:
76/97 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
موضوع:
ارائه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای رستوران های شرکت پالایش نفت آبادان
محل اجرا:
آبادان
مدت:
یکسال
مبلع برآورد پایه به ریال:
890ر907ر945ر135
مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوان:
000ر000ر687ر4
برنامه زمان بندی مراحل فرآخوان:
الف- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد مالی : 15 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه ج- تاریخ گشایش پیشنهاد مالی شرکتهای تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : یکشنبه ساعت : 45/16 مورخ : 20/5/1398
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه:
شماره تقاضا:
2/98 مناقصه عمومی یک مرحله ای
موضوع:
تعمیرات روزمره آراستگی صنعتی، طناب بندی و داربست بندی در بندر صادراتی ماهشهر
محل اجرا:
بندر صادراتی ماهشهر
مدت:
یکسال و 7 روزجهت تجهیز و بر چیدن کارگاه
مبلع برآورد پایه به ریال:
981ر562ر432ر17 بعلاوه 880ر807ر917 ریال حق الزحمه بهره وری
مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوان:
000ر600ر917
برنامه زمان بندی مراحل فرآخوان:
الف- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد مالی : 15 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه ج- تاریخ گشایش پیشنهاد مالی شرکتهای تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : یکشنبه ساعت : 00/17 مورخ : 27/5/1398
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه:
شماره تقاضا:
15/98 مناقصه عمومی یک مرحله ای
موضوع:
ارائه خدمات دفتری، امور خدماتی، آزمایشگاهی، روانشناسی و بازرسی بهداشت درمانگاه صنعتی شرکت پالایش نفت آبادان
محل اجرا:
آبادان
مدت:
یکسال شمسی
مبلع برآورد پایه به ریال:
900ر536ر220ر5
مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوان:
000ر000ر262
برنامه زمان بندی مراحل فرآخوان:
الف- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد مالی : 15 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه ج- تاریخ گشایش پیشنهاد مالی شرکتهای تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : یکشنبه ساعت : 30/16 مورخ : 27/5/1398
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه:
  • از کلیه شرکتهای واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند دعوت می شود  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران                   ( دفترچه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی ) موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانیhttp://www.abadan-ref.ir  را دریافت ،  پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز ، اسناد مناقصه مربوطه و پیشنهادنرخ آن شرکت ( منضم به نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه ) ،      وفق برنامه زمان بندی فوق به امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند . تضمین شرکت در مناقصه به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای ( الف )، ( ب ) ، ( پ )، ( ج ) ، ( چ ) و ( ح ) ماده 4 آئین نامه تضمین معاملات دولتی اخذ خواهد شد .
  •  محل دریافت اسناد مناقصه:  آبادان – جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان،امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان  
  •   تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی  و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده ) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد ، در پاکت سربسته الزامی است ، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره ، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود .
  •  نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد..

 - ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارک واصله نیز مسترد نمی گردد .

-  شماره تلفن امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان 53183338-061 و شماره فکس جهت ارسال نامه های اعلام آمادگی : 53264476-061 می باشد .

 - ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانیwww.shana.ir  و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی  www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 10 ژوئیه 2019
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 13 ژوئیه 2019
چاپ شده در روزنامه: جهان اقتصاد
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title