تجدید مناقصه های شماره 76/96 و 63/97 و مناقصه شماره 61/97

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه های شماره 76/96 و 63/97 و مناقصه شماره 61/97 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد .
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخواناسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
76/96 تجدید مناقصه دو مرحله ای
نوسازی خطوط مخابراتی واحد شبکه مخابرات
آبادان
12 ماه و 14 روز
060ر731ر698ر8
000ر000ر435
الف- آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی توسط شرکتهای متقاضی : 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد فنی و مالی شرکتهایی که در ارزیابی کیفی تائید گردیده اند: روز : یکشنبه مورخ : 22/2/1398 ج- تاریخ گشایش پیشنهاد فنی شرکتهای تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : چهارشنبه مورخ : 25/2/1398
63/97 تجدید مناقصه یک مرحله ای
اجرای عملیات پوشش ضد کاستیک واحد پساب صنعتی فاز 3
آبادان
134 روز
100ر069ر327ر4
000ر400ر216
الف- آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی توسط شرکتهای متقاضی : 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد مالی شرکتهایی که در ارزیابی کیفی تائید گردیده اند: روز : دوشنبه مورخ : 23/2/1398 ج- تاریخ گشایش پیشنهاد مالی شرکتهای تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : چهارشنبه مورخ : 25/2/1398
61/97 تجدید مناقصه یک مرحله ای
اجرای عملیات تعمیرات بخش میانی ساختمان اداره مهندسی عمومی
آبادان
11ماه و 7 روز
380ر371ر012ر8
000ر000ر401
الف- آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی توسط شرکتهای متقاضی : 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد مالی شرکتهایی که در ارزیابی کیفی تائید گردیده اند: روز : یکشنبه مورخ : 22/2/1398 ج- تاریخ گشایش پیشنهاد مالی شرکتهای تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : چهارشنبه مورخ : 25/2/1398
  • از کلیه شرکتهای واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه های مذکور را دارند دعوت می شود  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران            ( دفترچه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی ) موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانیhttp://www.abadan-ref.ir  را دریافت ،  پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز ، مربوط به آن شرکت ( منضم به نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه )، وفق برنامه زمان بندی فوق به امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند .
  • ضمناً ضروری است یک نسخه از نامه اعلام آمادگی شرکت در هر مناقصه از زمان انتشار آگهی نوبت اول و حد اکثر تا 15 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم به نشانی امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان تحویل و یا به شماره نمابر : 53264476-061 ارسال گردد .

 

  •   تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی    و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده ) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد ، در پاکت سربسته الزامی است ، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره ، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود .
  •  نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد.

 - ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارک واصله نیز مسترد نمی گردد .

 

  • محل دریافت اسناد مناقصه : آبادان – جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان، اتاق 13 امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان می باشد .

-  شماره تلفن امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان 53183338 -061 می باشد .

 - ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانیwww.shana.ir  و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی  www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 8 اسفند 1397
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 11 اسفند 1397
چاپ شده در روزنامه: سپهر ایرانیان
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title