فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران( مناقصه عمومی دومرحله ای) شماره آگهی مناقصات : 97/L/36

Block title
Block content
شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF. IR) پس از مطالعه دقیق مشخصات فنی درخواست و شرایط مناقصه مندرج در سایت شرکت پالایش نفت آبادان در صورتیکه توانایی تأمین کالا را داشته باشند نسبت به تکمیل و ارسال فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران(دفترچه شماره 2) و مستندات کپی برابراصل به همراه مدارک مثبته به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان صندوق پستی 111 ارسال دارند. آگهی های مناقصه این شرکت در شبکه WWW.SHANA.IR و وب سایت پالایشگاه آبادان و همچنین پایگاه اطلاع رسانی IETS. MPORG.IR و سامانه نظارت بر مناقصات و دستگاه های اجرائی WWW.TENDER.BAZAREST.IR قابل رؤيت می باشد.
شماره تقاضا:
01-90-9632049/G12
شرح کالا:
SPARE PARTS FOR SERATING TOOL
تعداد اقلام:
12
مبلغ ضمانت نامه به ریال:
000ر200ر180
حداقل امتیاز ارزیابی فنی:
60
ساعات بازگشایی پاکات:
45/17
تاریخ گشایش پاکات:
08/12/1397
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه:
شماره تقاضا:
01-90-9732204/G09
شرح کالا:
ماده شیمیایی هیپو کلریت کلسیم(بلیچ)
تعداد اقلام:
1
مبلغ ضمانت نامه به ریال:
000ر000ر300
حداقل امتیاز ارزیابی فنی:
60
ساعات بازگشایی پاکات:
15/16
تاریخ گشایش پاکات:
15/12/1397
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه:
شماره تقاضا:
38-90-9523400027/G14
شرح کالا:
LINE PIPE
تعداد اقلام:
47
مبلغ ضمانت نامه به ریال:
000ر300ر667ر1
حداقل امتیاز ارزیابی فنی:
60
ساعات بازگشایی پاکات:
30/16
تاریخ گشایش پاکات:
08/12/1397
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه:
شماره تقاضا:
40-90-9443500250/P09
شرح کالا:
CONTROL VALVE
تعداد اقلام:
4
مبلغ ضمانت نامه به ریال:
000ر000ر160
حداقل امتیاز ارزیابی فنی:
60
ساعات بازگشایی پاکات:
30/16
تاریخ گشایش پاکات:
02/12/1397
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه:
شماره تقاضا:
40-90-9532800445/G14
شرح کالا:
تلفن و ادوات ضد انفجار
تعداد اقلام:
3
مبلغ ضمانت نامه به ریال:
000ر000ر600
حداقل امتیاز ارزیابی فنی:
60
ساعات بازگشایی پاکات:
00/16
تاریخ گشایش پاکات:
08/12/1397
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه:
شماره تقاضا:
40-90-9642401101/P08
شرح کالا:
الکتروپمپ/رفلاکس واحدتبدیل کاتالیستی
تعداد اقلام:
3
مبلغ ضمانت نامه به ریال:
000ر000ر265ر1
حداقل امتیاز ارزیابی فنی:
70
ساعات بازگشایی پاکات:
30/16
تاریخ گشایش پاکات:
05/12/1397
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه:
شماره تقاضا:
40-90-9743400022/G20
شرح کالا:
STEAM TRAP
تعداد اقلام:
8
مبلغ ضمانت نامه به ریال:
000ر000ر511
حداقل امتیاز ارزیابی فنی:
65
ساعات بازگشایی پاکات:
45/16
تاریخ گشایش پاکات:
08/12/1397
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه:

الف : پس از  ارزیابی کیفی و مشخص شدن لیست کوتاه مناقصات مذکور، به شرکتهای تایید شده درخصوص ارسال پاکات الف ب ج تا موعد مقرردرآگهی واسناد مناقصه اطلاع رسانی خواهد شد .

ب : آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه/مناقصات ازسامانه اینترنتی پالایشگاه:  10روزپس ازانتشارآگهی نوبت دوم

ج : آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده  شماره 2 بانضمام اسناد مصدق شده کپی برابراصل موردنیاز : 10روزپس ازآخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه

د : به پیشنهاداتی که پس ازمهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد .

هـ : قیمت تراز شده با توجه به امتیازات فنی ارائه شده توسط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تأثیر محاسبه و ملاک تعیین برنده خواهد شد.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: شنبه 12 ژانویه 2019
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: سه‌شنبه 15 ژانویه 2019
چاپ شده در روزنامه: آفتاب اقتصاد
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title