مناقصه های شماره 103/96 و 4/97

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 103/96 و 4/97 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد .
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخواناسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
103/96 مناقصه دو مرحله ای
طراحی، خرید، ساخت، نصب، تست و راه اندازی 2 دستگاه بویلر بازیافت حرارتی نیروگاه 3
آبادان
18 ماه
000ر000ر794ر12
الف- آخرین مهلت اخذ مدارک ارزیابی کیفی از مناقصه گران : حداکثر 25 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد فنی ومالی مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید گردیده اند : روز : چهارشنبه مورخ : 7/6/1397 ج- تاریخ گشایش پیشنهاد فنی مناقصه گران تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : یکشنبه مورخ : 11/6/1397
4/97 مناقصه یک مرحله ای
اجرای عملیات تعمیر، مرمت و بازسازی مجموعه استخر اروند واقع در بوارده جنوبی
آبادان
12 ماه و 14 روز
030ر057ر369ر8
000ر000ر419
الف- آخرین مهلت اخذ مدارک ارزیابی کیفی از مناقصه گران : حداکثر 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد مالی مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید گردیده اند : روز : چهارشنبه مورخ : 27/4/1397 ج- تاریخ گشایش پیشنهاد مالی شرکتهای تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : یکشنبه مورخ : 31/4/1397

- از کلیه شرکتهای واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع هریک از مناقصه های مذکور را دارند دعوت می شود اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران (جهت مناقصه ردیف 1 دفترچه شماره 3«طراحی ،خرید،ساخت وبهره برداری» وجهت مناقصه ردیف 2دفترچه شماره 1«پیمانکاران» ومعیارهای ارزیابی کیفی مربوط به هر یک از مناقصه ها) موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانیhttp://www.abadan-ref.ir را دریافت ، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز ، اسناد مناقصه مربوط به آن شرکت ( منضم به نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه ) ، وفق برنامه زمان بندی فوق به امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند .
- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده ) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد ، در پاکت سربسته الزامی است ، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره ، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود .
- نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد.
- تضمین شرکت در مناقصه به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای ( الف )، ( ب ) ، ( پ )، ( ج ) ، ( چ ) و ( ح ) ماده 4 آئین نامه تضمین معاملات دولتی اخذ خواهد شد .
- ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارک واصله نیز مسترد نمی گردد .
- محل دریافت اسناد مناقصه: آبادان – جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان،امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
- شماره تلفن امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان 53302107 -061 و شماره فکس جهت ارسال نامه های اعلام آمادگی : 53264474-061.می باشد .
- ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانیwww.shana.ir و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: يكشنبه 27 خرداد 1397
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 30 خرداد 1397
چاپ شده در روزنامه: اقتصاد پویا
وضعیت فرآخوان: آرشیو شده
Block title