آگهی تجدید مزایده شماره 21/96

Block title
Block content
موضوع تجدید مزایده : اجاره اماکن تجاری بلاتصدی مناطق بریم، بوارده و کوی طالقانی شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد نسبت به اجاره اماکن تجاری بلاتصدی مناطق بریم، بوارده و کوی طالقانی به شرح جدول ذیل و شرایط مندرج در اسناد مربوطه را به صورت مزایده اقدام نماید : از علاقمندان دعوت می شود از تاریخ نشر نوبت دوم این آگهی به مدت 10 روز باستثنای روزهای پنجشنبه و تعطیل رأس ساعت 9 صبح با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به منظور خرید اسناد مزایده و بازدید از محلهای مربوطه به نشانی: آبادان – حاشیه اروند رود- ساختمان امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان واقع در مجاورت دروازه اصلی پالایشگاه مراجعه فرمایند . هزینه های مربوط به انتشار آگهی به عهده موجر می باشد .
مزایده گران مختار خواهند بود تا نسبت به تعیین یکی از مشاغل خدماتی مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند . الف : آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده : 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم ب : آخرین مهلت پیشنهاد نرخ : 10 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده ج : تاریخ گشایش پاکت پیشنهادات در اسناد مزایده تعیین می گردد .
نوع فرآخوان: مزایده
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 11 بهمن 1396
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 14 بهمن 1396
چاپ شده در روزنامه: شاخه سبز و سرآغاز
وضعیت فرآخوان: آرشیو شده
سایر اسناد:
Block title