فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران( مناقصه عمومی دومرحله ای) شماره آگهی مناقصات : 96 ال 30

Block title
Block content
شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF. IR) پس از مطالعه دقیق مشخصات فنی درخواست و شرایط مناقصه مندرج در سایت شرکت پالایش نفت آبادان در صورتیکه توانایی تأمین کالا را داشته باشند نسبت به تکمیل و ارسال فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران(دفترچه شماره 2) و مستندات کپی برابراصل به همراه مدارک مثبته به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان صندوق پستی 111 ارسال دارند. آگهی های مناقصه این شرکت در شبکه WWW.SHANA.IR و وب سایت پالایشگاه آبادان و همچنین پایگاه اطلاع رسانی IETS. MPORG.IR و سامانه نظارت بر مناقصات و دستگاه های اجرائی WWW.TENDER.BAZAREST.IR قابل رؤيت می باشد.
شماره تقاضاشرح کالاتعداد اقلاممبلغ ضمانت نامه به ریالحداقل امتیاز ارزیابی فنیساعات بازگشایی پاکاتتاریخ گشایش پاکاتاسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
01-90-9632212/G16
STUD BOLT
20
000ر850ر280
60
17:30
18/11/1396
40-90-9242400617/P08
تلمبه اکستر اکشن مولد 11و 12 نیروگاه 2
4
000ر000ر300ر1
70
17
26/01/1397
40-90-9342400646/G19
تابلو برق 3300 ولت بندر صادراتی
3
000ر000ر430
60
16
26/01/1397
40-90-9342400689/P08
الکترو پمپ تلمبه خانه های نفت خام شماره 1 و 2 و 3
9
200ر171ر677ر2
70
17:15
26/01/1397
40-90-9542400861/P08
الکترو پمپ و توربین بخار باز یافت آب مقطر واحد تفکیک گاز
2
000ر000ر940
70
17:30
26/01/1397
40-90-9642401037/P9
سیستم کنترل آب مدار بسته
5
000ر000ر250
65
17:45
26/01/1397
40-90-9642401049/P7
COMPLETE CENTRIFUGAL AIR BLOWER
1
000ر000ر300
65
18
26/01/1397
الف : پس از ارزیابی کیفی و مشخص شدن لیست کوتاه مناقصات مذکور، به شرکتهای تایید شده درخصوص ارسال پاکات الف ب ج تا موعد مقرردرآگهی واسناد مناقصه اطلاع رسانی خواهد شد . ب : آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه/مناقصات ازسامانه اینترنتی پالایشگاه: 15روزپس ازانتشارآگهی نوبت دوم ج : آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده شماره 2 بانضمام اسناد مصدق شده کپی برابراصل موردنیاز : 15روزپس ازآخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه د : به پیشنهاداتی که پس ازمهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد . هـ : قیمت تراز شده با توجه به امتیازات فنی ارائه شده توسط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تأثیر محاسبه و ملاک تعیین برنده خواهد شد.
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 11 بهمن 1396
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 14 بهمن 1396
چاپ شده در روزنامه: ابتکار
وضعیت فرآخوان: آرشیو شده
سایر اسناد:
موضوع فرآخوان:
Block title