فرآخوان ها

Block title
Block content
يكشنبه 19 آبان 1398
بازدید: 271

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

يكشنبه 19 آبان 1398
بازدید: 216
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 39/98 و 53/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

چهارشنبه 8 آبان 1398
بازدید: 641
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 47/98 و 49/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

چهارشنبه 1 آبان 1398
بازدید: 684

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 7/98 و مناقصه شماره 13/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

يكشنبه 28 مهر 1398
بازدید: 568

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 29/98 و مناقصه شماره 30/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

يكشنبه 28 مهر 1398
بازدید: 807

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

چهارشنبه 24 مهر 1398
بازدید: 733

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه شماره 43/98 و تجدید مناقصه شماره 24/94 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

چهارشنبه 17 مهر 1398
بازدید: 815
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 9/98 و 42/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

شنبه 13 مهر 1398
بازدید: 635

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مزایده های شماره 40/98 و 41/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مزایده عمومي به فروش برساند. فایل مربوط به اقلام مزایده را از قسمت سایر اسناد دانلود فرمایید.

نوع فرآخوان: مزایده

فعال

چهارشنبه 10 مهر 1398
بازدید: 623

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 12/98 و مناقصه شماره 37/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال