فرآخوان ها

Block title
Block content
دوشنبه 24 دى 1397
بازدید: 371

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 49/97 و مناقصه شماره 70/97 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

شنبه 22 دى 1397
بازدید: 368

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

چهارشنبه 19 دى 1397
بازدید: 659

شماره آگهی مناقصات : 97/L/33 ...

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

شنبه 15 دى 1397
بازدید: 615

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 31/97 و مناقصه های شماره 65/97 و 69/97 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

شنبه 15 دى 1397
بازدید: 597
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره103/96را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

شنبه 15 دى 1397
بازدید: 483

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه به شماره 55/97 و مناقصه به شماره 62/97 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

شنبه 15 دى 1397
بازدید: 521

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

پنجشنبه 13 دى 1397
بازدید: 446

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

شنبه 8 دى 1397
بازدید: 532

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدیدمناقصه شماره 1/97 و مناقصه شماره63/97را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

شنبه 8 دى 1397
بازدید: 531

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه های شماره 84/96 و 85/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال