تجدید مناقصه شماره 31/97 و مناقصه های شماره 65/97 و 69/97