تجدید مناقصه به شماره 55/97 و مناقصه به شماره 62/97