پالایش منطقه 1

Block title
Block content
  • واحدهای تقطیر در اتمسفر
  • واحدهای تقطیر در خلأ
  • واحدهای قیرسازی
  • واحد تولید حلال
  • واحد تهیه آب ترش
  • واحدهای شستشوی مواد نفتی
  • واحد کاهش گرانروی
  • واحد سنگ‌زدایی و نمک‌زدا