آزمایشگاه مرکزی

Block title
Block content

شامل بخش‌های [کنتـرل کیفیت مشتمل بر آزمایشگاه‌های سرویس گـاز، سـوخت مـوتـور، کیفـیت خـوراک و محصـولات میــانی و محصـولات نهـایی]

آزمایشگاه تجزیه [مشتمل بر آزمایشگاه‌های تجزیه، محلول‌سازی و تجزیه دستگاهی–کنترل کیفیت آب آشامیدنی، صنعتی و مواد شیمیایی خریداری شده]

آزمایشگاه ویژه [آزمایش‌های مخصوص ادارات مهندسی]

آزمایشگاه پایلوت [انجام آزمایش‌های ارزیابی نفت خام]

آزمایشگاه بندر صادراتی [مسئول کنترل کیفیت کلیه محصولات صادراتی و وارداتی پالایشگاه]