پالایش منطقه 3

Block title
Block content
 • واحد کت‌کراکر جدید
 • واحد الکلاسیون
 • واحد ایزومریزاسیون
 • واحد اسید سولفوریک
 • واحد شیرین‌سازی گازهای ترش و گاز مایع
 • واحد تصفیه گاز مایع
 • واحد تصفیه گاز ترش
 • واحد تصفیه هیدروژنی
 • واحد بازیافت گوگرد
 • واحد تفکیک پروپیلین
 • واحد شیرین‌سازی بنزین تولیدی واحد کت کراکر (GPTU) مطابق با EURO 4.