شماره های تماس

Block title
Block content
واحد شماره تلفن

مرکز تلفن پالایشگاه ( 118 داخلی پالایشگاه )

061-53228080

دفتر مدیر عامل

061-53227191

روابط عمومی

 061-53225174

امورمالی

061-53226137

پژوهش و توسعه

061-53360748

اداره HSE ( بهداشت ، ایمنی و محیط زیست )

061-53360584

آتش نشانی

061-53229004

امور حقوقی و پیمانها

061-53227000

کمیسیون معاملات

061-53364416

تدارکات کالا

061-53226172

امور ورزش

061-53228858

مسئول سایت 061-53302551